ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ Easy Care

คุ้มครองเจ็บป่วย/อุบัติเหตุสูงสุด 1 ล้านบ. สำหรับพนักงาน ธุรกิจส่วนตัว ฟรีแลนซ์

Officer Care Package Officer Care Package Owner Care Package Owner Care Package Kids Care package Kids Care package

ประกันสุขภาพสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้มั่นคง

จุดเด่นของแบบประกัน

ความคุ้มครองสูงสุด

ความคุ้มครอง สูงสุด 1 ล้านบาท/ ปี

รับเงินชดเชยรายได้

สูงสุด 1,500 บาทต่อวัน

คุ้มครองทุกการเจ็บป่วย

และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

อุ่นใจด้วยค่าห้อง

ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล รวมสูงสุด 6,000 บาทต่อวัน และค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU/CCU) สูงสุด 12,000 บาทต่อวัน*

ผลประโยชน์ และความคุ้มครอง

 

ข้อตกลงความคุ้มครอง/เอกสารแนบท้าย กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เพิ่มความคุ้มครองผู้ป่วยนอก
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
1. ผลประโยชน์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล            
 • 1.1 อุบัติเหตุทั่วไป (รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย)
  สูงสุดไม่เกิน
           
 • - จากอุบัติเหตุทั่วไป (รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูก
  ทำร้ายร่างกาย)
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
 • - จากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
 • 1.2 ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็น
  ผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อปี)
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
           
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 500,000 750,000 1,000,000 500,000 750,000 1,000,000
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัว สำหรับ
การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ครั้งใดครั้งหนึ่ง
50,000 75,000 100,000 50,000 75,000 100,000
 • 2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
           
 • - ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
  สูงสุดต่อวัน
2,000 4,000 6,000 2,000 4,000 6,000
 • - ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU/CCU) สูงสุดต่อวัน
  (จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติ และค่า
  ห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อ การเข้า
  พักรักษาตัว สำหรับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย
  ครั้งใดครั้งหนึ่ง)
4,000 8,000 12,000 4,000 8,000 12,000
 • 2.2 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินจากการบาดเจ็บภาย
  ในเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้ง
  การรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน (ต่ออุบัติเหตุ
  แต่ละครั้ง)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 • 2.3 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
  รักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายหลังการออกจากโรงพยาบาล
  ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 • 2.4 ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 • 2.5 ค่าธรรมเนียมเยี่ยมไข้ และค่าปรึกษาแพทย์สูงสุดต่อวัน
  (รวมสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อการเข้าพักรักษาตัว สำหรับ
  การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
3. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้จากการเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน กรณีไม่เรียกร้องผล
ประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล กรณีเข้า
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

(ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
4. ค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยนอก จากการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่วยสูงสุดต่อครั้ง

(1 ครั้งต่อวัน และสูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
      500 1,000 1,500

*ผลประโยชน์จะได้รับตามแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ **จ่ายตามจริง หมายถึง จ่ายตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง แต่ไม่เกินวงเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันที่เลือกซื้อ

• ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 16 - 65 ปี
• เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
• ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
• ผู้เอาประกันภัยต้องมีการตอบคำถามสุขภาพ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
• ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
• ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรกครื่องประดับ ร้านแลกเปลี่ยนเงิน ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจนี้
• หากผู้เอาประกันภัยเคยมีประวัติความเสียหายจากน้ำท่วม ทางฝ่ายพิจารณา รับประกันภัยขอรับพิจารณาเป็นกรณีไป

ข้อยกเว้นสำคัญ

• การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
• การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
• การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

หมายเหตุ

• ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย และการแถลงสุขภาพเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย
• เบี้ยประกันภัยบางส่วนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมสรรพากร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเบี้ยประกันภัยตามความเหมาะสม
• เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว

คำเตือน

• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• เงื่อนไขการรับประกันและอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิก

ประกันสุขภาพสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว หรือฟรีแลนซ์

จุดเด่นของแบบประกัน

ผลประโยชน์ และความคุ้มครอง

 

ข้อตกลงความคุ้มครอง/เอกสารแนบท้าย กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เพิ่มความคุ้มครองผู้ป่วยนอก
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
1. ผลประโยชน์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล            
 • 1.1 การเสีย สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง [อ.บ.1]
           
 • - จากอุบัติเหตุทั่วไป (รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูก
  ทำร้ายร่างกาย)
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
 • - จากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
 • 1.2 ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็น
  ผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อปี)
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
           
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 500,000 750,000 1,000,000 500,000 750,000 1,000,000
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัว สำหรับ
การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ครั้งใดครั้งหนึ่ง
50,000 75,000 100,000 50,000 75,000 100,000
 • 2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
           
 • - ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
  สูงสุดต่อวัน
2,000 4,000 6,000 2,000 4,000 6,000
 • - ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU/CCU) สูงสุดต่อวัน
  (จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติ และค่า
  ห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อ การเข้า
  พักรักษาตัว สำหรับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย
  ครั้งใดครั้งหนึ่ง)
4,000 8,000 12,000 4,000 8,000 12,000
 • 2.2 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินจากการบาดเจ็บภาย
  ในเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้ง
  การรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน (ต่ออุบัติเหตุ
  แต่ละครั้ง)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 • 2.3 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
  รักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายหลังการออกจากโรงพยาบาล
  ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 • 2.4 ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 • 2.5 ค่าธรรมเนียมเยี่ยมไข้ และค่าปรึกษาแพทย์สูงสุดต่อวัน
  (รวมสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อการเข้าพักรักษาตัว สำหรับ
  การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
3. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้จากการเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน กรณีไม่เรียกร้องผล
ประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล กรณีเข้า
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

(ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
4. ค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยนอก จากการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่วยสูงสุดต่อครั้ง

(1 ครั้งต่อวัน และสูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
500 1,000 1,500 500 1,000 1,500
5. ค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยนอก จากการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่วยสูงสุดต่อครั้ง

(1 ครั้งต่อวัน และสูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
- - - 500 1,000 1,500

*ผลประโยชน์จะได้รับตามแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ **จ่ายตามจริง หมายถึง จ่ายตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง แต่ไม่เกินวงเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันที่เลือกซื้อ

• ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 16 - 65 ปี
• เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
• ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
• ผู้เอาประกันภัยต้องมีการตอบคำถามสุขภาพ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
• ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
• ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

คำเตือน

• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• เงื่อนไขการรับประกันและอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิก

ประกันสุขภาพสำหรับลูกของผู้ที่ทำงานประจำ หรือผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว/ฟรีแลนซ์

จุดเด่นของแบบประกัน

ผลประโยชน์ และความคุ้มครอง

 

ข้อตกลงความคุ้มครอง/เอกสารแนบท้าย กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เพิ่มความคุ้มครองผู้ป่วยนอก
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
1. ผลประโยชน์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล            
 • 1.1 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ
  ถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
           
 • - จากอุบัติเหตุทั่วไป (รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูก
  ทำร้ายร่างกาย)
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
 • - จากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
 • 1.2 ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็น
  ผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อปี)
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
           
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 500,000 750,000 1,000,000 500,000 750,000 1,000,000
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัว สำหรับ
การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ครั้งใดครั้งหนึ่ง
50,000 75,000 100,000 50,000 75,000 100,000
 • 2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
           
 • - ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
  สูงสุดต่อวัน
2,000 4,000 6,000 2,000 4,000 6,000
 • - ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU/CCU) สูงสุดต่อวัน
  (จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติ และค่า
  ห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อ การเข้า
  พักรักษาตัว สำหรับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย
  ครั้งใดครั้งหนึ่ง)
4,000 8,000 12,000 4,000 8,000 12,000
 • 2.2 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินจากการบาดเจ็บภาย
  ในเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้ง
  การรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน (ต่ออุบัติเหตุ
  แต่ละครั้ง)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 • 2.3 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
  รักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายหลังการออกจากโรงพยาบาล
  ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 • 2.4 ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 • 2.5 ค่าธรรมเนียมเยี่ยมไข้ และค่าปรึกษาแพทย์สูงสุดต่อวัน
  (รวมสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อการเข้าพักรักษาตัว สำหรับ
  การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
3. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้จากการเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน กรณีไม่เรียกร้องผล
ประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล กรณีเข้า
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

(ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 10 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
4. ผลประโยชน์เงินชดเชยค่าใช้จ่าย สําหรับญาติผู้ป่วย
ที่มาเฝ้าไข้ กรณีผู้เอาประกันภัย มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
จากการเจ็บป่วยด้วยโรค

(สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อปี)
500 500 500 500 500 500
5. ค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยนอก จากการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่วยสูงสุดต่อครั้ง

(1 ครั้งต่อวัน และสูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
- - - 500 1,000 1,500

*ผลประโยชน์จะได้รับตามแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ **จ่ายตามจริง หมายถึง จ่ายตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง แต่ไม่เกินวงเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันที่เลือกซื้อ

• ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 16 - 65 ปี
• เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
• ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
• ผู้เอาประกันภัยต้องมีการตอบคำถามสุขภาพ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
• ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
• ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

คำเตือน

• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• เงื่อนไขการรับประกันและอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิก