ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันชั้น 1 แฮปปี้

คุ้มครองครบ เบี้ยฯ เริ่มต้น 14,700 บ./ปี ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก ซ่อมอู่

จุดเด่นของแบบประกัน

ประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี ครอบคลุมรถเก๋งทุกประเภท และรถกระบะ

คุ้มครองเหนือชั้น

ทั้งรถชน ไฟไหม้ น้ำท่วม โจรกรรม

ครอบคลุมเหนือชั้น

ด้วยอู่ในสัญญากว่า 700 อู่ทั่วประเทศ

เคลมไวเหนือชั้น

ไม่ต้องรอนาน

ผลประโยชน์ และความคุ้มครอง


เงื่อนไข และความคุ้มครองประเภท 1 (ซ่อมอู่)

ความคุ้มครอง   รถเก๋งส่วนบุคคล รถกระบะส่วนบุคคล
1. ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก      
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย
  เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. รวมกันแล้วไม่เกิน
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ต่อคน
ต่อครั้ง
ต่อครั้ง
1,000,000
10,000,000
2,500,000
1,000,000
10,000,000
2,500,000
2. ความคุ้มครองต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย      
- ความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัย
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
- ความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย
ต่อคน
ต่อครั้ง
ต่อครั้ง
ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย
3. ความคุ้มครองเพิ่มเพื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสาร      
- คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
- ค่ารักษาพยาบาล
- การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
ต่อคน
ต่อคน
ต่อครั้ง
100,000 x 7 ที่นั่ง
100,000 x 7 ที่นั่ง
200,000
100,000 x 3 ที่นั่ง
100,000 x 3 ที่นั่ง
200,000
4. ความรับผิดส่วนแรก      
- ผู้เอาประกันมีความรับผิดส่วนแรก ต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย ต่อครั้ง ไม่มีความรับผิดส่วนแรก ไม่มีความรับผิดส่วนแรก

• รับประกันแบบซ่อมอู่สำหรับรถที่มีอายุ 2-7 ปี
• เบี้ยประกันภัยนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับรถยนต์ MG ZS รุ่นรถไฟฟ้า(EV), Ford Renger รุ่น Wild Trak และ Raptor ได้
• ทุนประกันภัย ต้องกำหนดที่ 80% ของมูลค่าราคารถยนต์ที่แท้จริงในขณะที่ทำประกันภัยเท่านั้น
• เบี้ยประกันภัยนี้ใ้ห้ความคุ้มครองรวมภัยก่อการร้าย (รย.30) เรียบร้อยแล้ว
• เบี้ยประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะอุปกรณ์เครื่อง ตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบหรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์เท่านั้น
• อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ใช้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ใช้รับจ้าง หรือ ให้เช่า)
• ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง - หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ย รถแข่ง หรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด
• กำหนดให้รถที่ประสงค์ทำประกันภัยทุกคันต้องผ่านการตรวจสภาพรถยนต์ และผ่านการพิจารณารับประกันภัยจากฝ่ายพิจารณารับประกันก่อนเริ่มประกันภัย
• เบี้ยประกันภัยข้างต้นสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ที่ไม่ใช้สิทธิ์รับ ส่วนลดกรณีติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
• เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับผิดชอบต่อค่าเสียหายส่วนแรกเป็นไปตามพิกัดเบี้ยประกันภัยที่ คปภ.กำหนด
• การรับประกันภัยตามโครงการนี้ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป (โดยยึดตามวันทีเริ่มคุ้มครองเป็นเกณฑ์)
• บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

• เบี้ย พ.ร.บ. รวมภาษี และอากร รถเก๋ง 645.21 บาท, รถกระบะ 967.28 บาท

คำเตือน

• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• เงื่อนไขการรับประกันและอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิก