Detail
Discount
Help

ประกันชั้น 1 อาคเนย์ สบายใจ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันชั้น 1 อาคเนย์ สบายใจ

ซ่อมศูนย์ เริ่มต้น 49 บาท/วัน*

จุดเด่นของแบบประกัน

สำหรับอายุรถ 1-4 ปี

คุ้มครองรถยนต์ เสียหาย / สูญหาย / ไฟไหม้

1,500,000 บาท**

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร

100,000 บาท / คน***

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เพื่อผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร

100,000 บาท / คน***

*คำนวณจากรถยนต์ HONDA (BRIO, BRIO AMAZE) NISSAN (MARCH) SUZUKI (CELERIO) ทุนประกันภัย 260,000 – 500,000 บาท อายุรถ 1 ปี

**ขึ้นอยู่กับยี่ห้อรถยนต์ / รุ่น และอายุของรถคันเอาประกันภัย (รับชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น)

***ไม่เกิน 7 คนสำหรับรถเก๋งและไม่เกิน 3 คน สำหรับรถกระบะ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ผลประโยชน์ และความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง   ทุนประกันภัย (บาท)
1. ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก    
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
  เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. รวมกันไม่เกิน
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ต่อคน
ต่อครั้ง
ต่อครั้ง
1,000,000
10,000,000
2,500,000
2. ความคุ้มครองต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย    
- ความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัย
- รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
- ความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย
ต่อครั้ง
ต่อครั้ง
ต่อครั้ง
ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย
3. ความคุ้มครองเพิ่ม เพื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสาร    
- คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
- ค่ารักษาพยาบาล
- การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
ต่อคน
ต่อคน
ต่อครั้ง
100,000
100,000
300,000

• ลักษณะการใช้รถเก๋งส่วนบุคคล หรือรถกระบะ 2 ประตูส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์เท่านั้นไม่ใช่รับจ้าง หรือให้เช่า รับเฉพาะ ยี่ห้อ/รุ่นรถ ที่กำหนดในตารางเท่านั้น
• รับประกันแบบซ่อมศูนย์สำหรับรถยนต์ที่มีอายุ 1-4 ปี
• อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ยังไม่รวมเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ พ.ร.บ. , อัตราเบี้ยประกันภัยนี้รวมส่วนลดกล้อง CCTV เรียบร้อยแล้ว
• ความคุ้มครองเพิ่มเติมเพื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รถเก๋ง (110) = 7 คน, รถกระบะ (320) = 3 คน
• ทุนประกันภัยกำหนดตามเงื่อนไขมาตรฐาน (80% ของมูลค่าราคากลางซื้อขายรถยนต์)
• คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบหรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์
• พิจารณาไม่รับประกันภัยรถสปอร์ต 2 ประตู, Supercar รถแข่ง รถที่ติดตู้/โครงหลังคาเหล็กรถดัดแปลงสภาพ รถไฟฟ้า (EV) และรถที่ใช้ในการ Demo หรือ Test Drive ทุกกรณี
• อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ สำหรับงานใหม่เท่านั้น
• กำหนดให้รถที่ประสงค์ทำประกันภัยทุกคันต้องผ่านการตรวจสภาพรถยนต์ และผ่านการพิจารณารับประกันก่อนรับประกันภัย ยกเว้นรถอายุไม่เกิน 1 ปี (ป้ายแดง)

คำเตือน

• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• เงื่อนไขการรับประกันและอัตราเบี้ยประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิก