ประกันภัย สำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

ให้คุณมั่นใจ ทุกครั้งที่ออกรอบ

ประกันภัย สำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

คุ้มครองค่ารักษา อุปกรณ์กอล์ฟ รางวัลพิเศษ
เมื่อ Hole in One เบี้ยฯ เริ่มต้น 914 บาท/ปี

จุดเด่นของแบบประกัน

เบี้ยเริ่มต้น 914 บาท/ปี

คุ้มครองครบ

ทั้งตัวคุณ บุคคลภายนอก รวมถึงสามารถขยายความคุ้มครองถึงอุปกรณ์กอล์ฟทั้งในและนอกสนามได้ด้วย

รางวัลพิเศษสำหรับส่วน “Hole in one”

ร่วมยินดีไปกับคุณด้วยรางวัลพิเศษสำหรับการทำ “Hole in ONE” สูงสุดถึง 15,000 บาท/ครั้ง/ปี

ผลประโยชน์ และความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง จำนวนเงินที่คุ้มครอง
คุ้มครองผู้เอาประกันภัย  
 • - กรณีที่สูญเสียชีวิต/อวัยวะ หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรในขณะเล่น
  หรือฝึกซ้อมกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกเล่นกอล์ฟสาธารณะ

  - ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

  - เงินชดเชย กรณีทุพพลภาพชั่วคราว ตลอดระยะเวลา ต่อสัปดาห์(สูงสุด 52 สัปดาห์)
 • 200,000


  20,000

  1,000
คุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก  
 • - กรณี บาดเจ็บ/สูญเสียชีวิต หรือทรัพย์สิน ต่อเหตุการณ์หนึ่งครั้ง
 • 200,000
คุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ  
 • - ความคุ้มครอง 1 ชุด

  - ความคุ้มครอง ต่อไม้กอล์ฟ 1 อัน
 • 20,000

  3,000
รางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ทำ “Hole in ONE”  
 • - สำหรับการแข่งขันที่เป็นทางการ ต่อครั้ง ต่อปี

  - สำหรับการแข่งขันทั่วไป
 • 15,000

  10,000
เบี้ยประกันรวมต่อปี (บาท) 914

• รับประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ตั้งแต่อายุ 20-60 ปี
• อาณาเขตความคุ้มครอง : ประเทศไทย รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม

คำเตือน

• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• เงื่อนไขการรับประกันและอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิก