บริการตัวแทน - นายหน้า

รวบรวมเอกสารที่เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวแทน - นายหน้าหรือผู้ที่สนใจจะมาเป็นตัวแทนของอาคเนย์

• กรณีอบรมต่ออายุฯ รบกวนตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน ที่นี่
• กรอกรายละเอียดสมัครอบรมฯ ที่นี่
• พิมพ์ใบสมัคร เพื่อกรอกรายละเอียดและส่ง Fax มาที่ 0-2631-1272

• กรอกรายละเอียดสมัครอบรมฯ ที่นี่
• พิมพ์ใบสมัคร เพื่อกรอกรายละเอียดและส่ง Fax มาที่ 0-2631-1272

วันที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด
16/09/2562 ตารางอบรมขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยปี 2557 214KB
06/09/2562 ตารางอบรมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ปี 2557 125KB
06/09/2562 ตารางอบรมหลักสูตรพัฒนาและเสริมศักยภาพตัวแทน
ประกันวินาศภัย ปี 2557
187KB
06/09/2562 ดาวน์โหลด หนังสือเห็นชอบ ให้การรับรองการจัดอบรม
ออกโดย สนง.คปภ.
535KB
วันที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด
16/09/2562 ตารางอบรมขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้า
ประกันวินาศภัย ( เฉพาะกรุงเทพ ) ปี 2555
468KB
06/09/2562 ตารางอบรมขอรับ / ขอต่อใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้า
เดือนมกราคม ( พิษณุโลก ) ปี 2555
355KB
วันที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด
16/09/2562 ใบลงทะเบียนอบรมใบอนุญาตตัวแทน 7,219KB
06/09/2562 ใบขออบรมใบอนุญาต (รอบพิเศษ) 345KB
06/09/2562 รายละเอียดการจัดอบรมฯ 768KB
06/09/2562 ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแทนที่จะอบรมฯ 987KB
06/09/2562 ใบลงชื่อสำหรับส่งตัวแทนเข้าอบรมฯ 985KB
16/09/2562 ใบสมัครอบรมขอรับ / ต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน 456KB
06/09/2562 ใบขอรับ ใบอนุญาตตัวแทน (ตว.1) 86KB
06/09/2562 ใบขอต่ออายุ ใบอนุญาตตัวแทน (ตว.5) 834KB
06/09/2562 แบบประเมินผลอบรมขอรับ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 546KB
06/09/2562 แบบประเมินผลอบรมต่ออายุ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 456KB