ช่องทางรับชำระเบี้ยประกัน

สะดวกสบายกับทางเลือกที่หลากหลาย ช่วยท่านประหยัดเวลาด้วยระบบบริการที่ทันสมัย

ทางเว็บไซต์ของธนาคารดังกล่าว: บริการชำระเบี้ย Online ซึ่งท่านจะสามารถชำระเบี้ยประกันภัย ด้วยบัตรเครดิต VISA หรือ MASTERCARD ของทุกธนาคารที่เข้ามร่วมโดยระบุ เลขที่กรมธรรม์ จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้อง ชำระ

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารธนชาต

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย)

ชำระเงินผ่านธนาคารที่เข้ามร่วมบริการตามใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Paymemt)
โดยจะต้องมีรหัสบริษัทที่ใช้ในการชำระเงินแบบฟอร์ม Bill Payment

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารธนชาต

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย)

ชำระเงินโดยบัตรเครดิตแบบ Mail Order โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอม การตัดบัตรเครดิตได้ ที่นี่

โดยใช้บัตร ATM ทุกประเภทหรือบัตรเครดิตของธนาคารที่ท่านถือบัตร (ต้องมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารธนชาต

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย)

ธนาคารกสิกรไทย สำหรับผู้ชำระเงินที่เป็นสมาชิก โทร. 0 2888 8888

ธนาคารกรุงเทพ สำหรับผู้ถือบัตร ATM ของธนาคาร โทร.1333 หรือ 0 2645 5555

ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0 2777 7777

ธนาคาร ยูโอบี สำหรับผู้ถือบัตร ATM ของธนาคาร โทร.0 2285 1555

ธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้ชำระเงินถือบัตร ATM ของธนาคาร โทร.1551

ธนาคาร ธนชาต สำหรับผู้ชำระเงินถือบัตร ATM ของธนาคาร โทร.0 2208 5000

ที่ฝ่ายการเงิน ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ เปิดบริการวันทำการระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.00 น. และสาขาต่างจังหวัดเปิดบริการเพิ่มวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.

  • กรณีชำระเงินด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายโดยขีมคร่อมเฉพาะเข้าบัญชี (A/C Payee Only) และขีดหรือผู้ถือ สั่งจ่ายในนาม “บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด” เท่านั้น
  • กรณีชำระเงินผ่านธนาคาร (PAY IN) โอนเข้าบัญชีบริษัท โดยไม่ผ่านใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment จะต้องมีการบันทึกรายการ ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารพร้อมตราประทับจากธนาคาร เลขที่บัญชีบริษัท เท่านั้น