บริการสินไหมทดแทน

ฝ่ายสินไหมทดแทนของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด พร้อมให้บริการแก่ผู้ถือกรมธรรม์ทุกท่านเราจะดำเนินการ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาในกรมธรรม์ที่ท่านได้รับความคุ้มครองอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อตอบแทนที่ท่าน ได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการของอาคเนย์ประกันภัย

ฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป

0 2631 1331

ต่อ 5162, 5312, 5314, 5137

เรามีกรมธรรม์หลากหลายประเภทที่ให้บริการแก่ ท่าน ซึ่งท่านสามารถปรึกษากับเรา เพื่อให้ได้ความ คุ้มครองที่ตรงความต้องการของท่าน และเมื่อเกิด อุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินของ ท่านโปรดใช้บริการฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป เพื่อ ให้คำปรึกษา และแนะนำสำหรับการเรียกร้องค่า สินไหมทดแทนตามสัญญาข้อตกลงในกรมธรรม์ ที่ท่านทำไว้กับเรา

การประกันภัยรถยนต์ แบ่งเป็น 2 ภาค คือ

1. ภาคบังคับ (พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) รถยนต์ทุกคันจะต้องทำประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งให้ความคุ้มครองความบาดเจ็บต่อร่างกาย และความเสียหายต่อชีวิตของผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ ตามจำนวนเงินความคุ้มครองที่ระบุไว้

2. ภาคสมัครใจ (การประกันภัยประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท เฉพาะภัย) เจ้าของรถยนต์สมัครใจที่จะทำประกันเพิ่มเติมจากภาคบังคับ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถที่เอา ประกันภัย รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วย เช่น ความรับผิดต่อทรัพย์สิน

ความบาดเจ็บต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกหรือผู้โดยสารในรถที่เอาประกันภัยประกันภัย โดยแบ่งเป็น ดังนี้
    • ประเภท 1 คุ้มครองตัวรถประกัน รถยนต์สูญหายไฟไหม้ และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    • ประเภท 2 คุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    • ประเภท 3 คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    • ประเภทเฉพาะภัย คุ้มครองตัวรถประกัน (กรณีชนกับยานพาหนะทางบก) และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ตามประเภทงาน โดยใช้หมายเลข 0-2631-1311 ตามด้วยเบอร์ภายใน หรือตามหมายเลข สายตรง ที่ให้ไว้ ดังนี้

หัวข้อติดต่อ หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
การแจ้งอุบัติเหตุ ส่วนงานรับแจ้งอุบัติเหตุ สายตรง 0-2267-7777
ตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามเรื่องทั่วไป
แนะนำการบริการ
ส่วนงานตรวจสอบและติดตาม สายตรง 0-2235-0135-6
สอบถามการเบิกค่า
สินไหม พ.ร.บ
ส่วนงานสินไหม พ.ร.บ เบอร์ภายใน 5426, 5427
สอบถามการจ่ายค่า
สินไหมภาคสมัครใจ
ส่วนงานธุรการทำจ่าย เบอร์ภายใน 5418, 5424, 5425
สอบถามการประเมิน
ราคาค่าซ่อม
ส่วนงานประเมินราคา
(กรุงเทพมหานคร)
เบอร์ภายใน 5422, 5423, 5447
- ส่วนงานประเมินราคา
(ต่างจังหวัด)
เบอร์ภายใน 5417, 5419, 5446

เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กรุณาติดต่อฝ่ายสินไหมทดแทนรถยนต์ สำนักงานใหญ่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2267-7777 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกเขตกรุงเทพมหานคร กรุณาติดต่อสาขาของบริษัท ทั่วประเทศ ในเวลาทำการปกติ หรือ ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ ได้ตามหมายเลข 0-2267-7777 ตลอด 24 ชั่วโมง