ข้อแนะนำในการเรียกร้องสินไหม

รายละเอียดและข้อกำหนดสำหรับผู้ต้องการเรียกร้องสินไหน หลังเกิดความเสียหายขึ้น

• เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถ สามารถยื่นคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น โดยเตรียมเอกสาร / หลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และติดต่อขอรับค่าเสียหาย ได้กับบริษัทประกันภัย

• การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นดังกล่าว ให้ผู้ประสบภัยเป็นผู้ร้องขอ หากผู้ประสบภัยไม่สามารถร้องขอได้ ให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่รักษาผู้ประสบภัย ญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยแล้วแต่กรณีร้องขอแทน

ค่าซ่อมรถยนต์ ค่ารักษาพยาบาล (กรณีบาดเจ็บ) ค่ารักษาพยาบาล (กรณีเสียชีวิต)
แบบแจ้งอุบัติเหตุ
(Claim Form)
แบบแจ้งอุบัติเหตุ หรือ
- ใบ บต.3 (สำหรับผู้ประสบภัย) หรือ
- ใบ บต.4 (สำหรับโรงพยาบาล) หรือ
(ตามประเภทผู้ร้องขอ)
แบบแจ้งอุบัติเหตุ หรือ
- ใบ บต.3 (สำหรับผู้ประสบภัย) หรือ
- ใบ บต.4 (สำหรับโรงพยาบาล) หรือ
(ตามประเภทผู้ร้องขอ)
ใบแสดงรายการความ เสียหายหรือเอกสารที่ เจ้าหน้าที่สำรวจฯออก ให้ขณะ ดำเนินการตรวจ สอบที่เกิดเหตุ (ถ้ามี) ใบแสดงรายการความเสียหายหรือ เอกสารที่เจ้าหน้าที่สำรวจฯออกให้ขณะ ดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุ (ถ้ามี) ใบแสดงรายการความเสียหายหรือ เอกสารที่เจ้าหน้าที่สำรวจฯออกให้ขณะ ดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
เอกสารยอมรับผิดจากคู่กรณี สำเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ (ถ้ามี) สำเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ (ถ้ามี)
ใบเสนอราคาค่าซ่อม สำเนากรมธรรม์ประกันภัย สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
สำเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่ ขณะเกิดเหตุ สำเนาทะเบียนรถ สำเนาทะเบียนรถ
สำเนากรมธรรม์ประกันภัย สำเนาบันทึกประจำวัน ข้อปรับ กรณี คดียุติในชั้นพนักงานสอบสวนสำเนา คำพิพากษากรณีคดียุดิในชั้นศาล สำเนาบันทึกประจำวัน ข้อปรับ กรณี คดียุติในชั้นพนักงานสอบสวนสำเนา คำพิพากษากรณีคดียุดิในชั้นศาล
สำเนาทะเบียนรถ ใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาล ใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาล
สำเนาบันทึกประจำวัน (ในบางกรณี) ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองแพทย์
- สำเนาบัตรประชาชน ผู้บาดเจ็บหรือสูติ บัตร (กรณีผู้บาดเจ็บเป็นผู้เยาว์) หรือ หนังสือประจำตัวคนต่างด้าว สำเนาบัตรประชาชน ผู้บาดเจ็บหรือสูติ บัตร (กรณีผู้บาดเจ็บเป็นผู้เยาว์) หรือ หนังสือประจำตัวคนต่างด้าว
- สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้บาดเจ็บ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้บาดเจ็บ
- - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
- - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์
- - สูติบัตร (กรณีบุตรเป็นผู้รับผลประโยชน์)
- - ใบมรณะบัตร / หนังสือรับรองการตาย
- - หนังสือชันสูตรพลิกศพ หรือใบรายงานการผ่าศพ
- - ใบรายงานความพิการ/หนังสือประจำตัวผู้พิการ (กรณีทุพลภาพถาวร)

• หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล หนังสือมอบอำนาจต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัท 2 ท่าน)
• สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
• สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

• สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร